وبسایت شخصی مهندس امین باقری

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

ghalebe

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی

وبسایت شخصی مهندس امین باقری

امین باقری
کارشناس ارشد عمران سازه
مترور، طراح سازه ، برنامه نویس

https://t.me/Eng_AminBagheri
EMail : Eng.AminBagheri@gmail.com
Tel : 0935-563-4675
Telegram : @aminbagheri67

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

در بخش های دیگر سری آموزش های آموزش متره پروژه محور ساختمان بتنی به متره فونداسیون و متره ستون سازه بتنی پرداخته شد در این بخش می خواهیم مقدار وزن میلگردهای تیر را محاسبه کنیم.

 

چگونه تیر بتنی را متره کنیم

 

در این بخش هدف های ما :

  • محاسبه وزن میلگردهای طولی تیر بتنی (چگونه وزن میلگردهای طولی تیر بتنی را محاسبه کنیم)

  • محاسبه تعداد و وزن خاموت های تیر بتنی (چگونه تعداد و وزن خاموت های تیر بتنی را محاسبه کنیم)

را محاسبه کنیم.

 

به بخش محاسبه آرماتوربندی تیر رسیدیم , آرماتوربندی تیر شامل محاسبه وزن میلگردهای طولی تیر , میلگردهای برشی تیر و  میلگردهای تقویتی می شود . که ما هر بخش را جداگانه محاسبه می کنیم و جداول آنها را جدا تهیه میکنیم . در محاسبه ورن میلگرد تیر باید توجه داشت وقتی میخواهیم جمع کل وزن میلگردهای هر بحش را محاسبه کنیم , میلگردهایی که قطر آنها با هم متفاوت است را با هم جمع نکنیم !!! همانطور که در بخش های قبل ذکر شد واحد آرماتوربندی کیلوگرم است .

خب همانطور که در بالا گفته شد ما آرماتوربندی تیر را به سه بخش تقسیم می کنیم :

  1. محاسبه میلگرد  طولی

  2. محاسبه میلگرد برشی (خاموت تیر)

  3. محاسبه میلگرد تقویتی

 

 

محاسبه میلگرد طولی تیر (چگونه وزن میلگرد طولی تیر را محاسبه کنیم) :

 در این بخش ما میخواهیم میلگرد طولی تیر را محاسبه کنیم . برای محاسبه میلگرد طولی به سراغ دیتایل های اجرایی تیر میرویم . در شکل زیر این دیتایل ها را می بینیم :

 

پلان تیرریزی سقف

 

 

برای محاسبه میلگرد طولی تیر به سراغ برش طولی تیر میرویم , برش ظولی تیر را در شکل زیر میبینیم :

میلگرد طولی تیر

میلگردهای طولی به صورت سرتاسری ریخته میشود . اگر طول محور از 12 متر ( چون شاخه میلگردها 12 متری است ) بیشتر باشد , باید اورلب ( طول هم پوشانی – طول وصله ) میلگردها نیز در محاسبه طول میلگرد طولی در نظر گرفته شود .

 

طول میلگرد طولی = (خم * 2 ) + ( اورلب ) + ((کاور * 2) – طول محور )

 

  • نکته : در صورتی که طول دهانه مضربی از 12 باشد , به تعداد همان مضرب باید اورلب اضافه شود .

 

 

 

مثلا برای میلگرد طولی تیر محور A,B,D داریم :

 

( 14 – (2 * 0.04 )) + ( 0.55 ) + ( 2 * 0.1 ) = 14.67 m

 

برای میلگرد طولی تیر محور 1,2,3,4    داریم :

 

( 10.1 – (2 * 0.04 )) + ( 0.55 ) + ( 2 * 0.1 ) =  10.77 m

 

برای میلگرد طولی تیر محور C داریم :

 

( 5 – (2 * 0.04 )) + ( 0.55 ) + ( 2 * 0.1 ) =  5.67 m

 

 

حال ما طول یک میلگرد طولی را در هز محور داریم , نیاز به تعداد میلگرد طولی در هر محور داریم , برای بدست آوردن تعداد میلگرد طولی در هر محور به سراغ برش عرضی تیر می رویم , در شکل ریز برش عرضی تیر را می بینیم :

 

 

میلگرد طولی تیر در مقطع تیر

 

 

همانطور که در شکل بالا می بینیم , در تیر تمامی طبقات 4 میلگرد طولی در بالای تیر و 4 میلگرد طولی در پایین تیر قرار دارد و همانطور که میبینیم این میلگردها نمره 18 است .

 

حال میتوانیم جدول میلگردهای طولی تیر طبقه همکف را آماده کنیم :  

 

واحد

وزن

وزن میلگرد

طول

تعداد میلگرد

تعداد محور مشابه

نام

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور A,B,D

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور A,B,D

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور C

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور C

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

1239.36

 

 

  • در جدول بالا نوجه شود که وزن واحد میلگرد 18  ,  2 Kg/m است .

حال جدول کلی میلگرد طولی تیرهای پروژه خودمان را آماده می کنیم :

 

 

واحد

وزن

وزن میلگرد

طول

تعداد میلگرد

تعداد محور مشابه

نام

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور A,B,D

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور A,B,D

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور C

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور C

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی بالا طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی پایین طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی بالا طبقه اول محور A,B,D

Kg

352.08

2

14.67

4

3

طول میلگرد طولی پایین طبقه اول محور A,B,D

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی بالا طبقه اول محور C

Kg

181.44

2

5.67

4

4

طول میلگرد طولی پایین طبقه اول محور C

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی بالا طبقه اول محور 1,2,3,4

Kg

86.16

2

10.77

4

1

طول میلگرد طولی پایین طبقه اول محور 1,2,3,4

Kg

90.72

2

5.67

4

2

طول میلگرد طولی بالا طبقه خرپشته محور C,D

Kg

90.72

2

5.67

4

2

طول میلگرد طولی پایین طبقه خرپشته محور C,D

Kg

57.92

2

3.62

4

2

طول میلگرد طولی بالا طبقه خرپشته محور 1,2

Kg

57.92

2

3.62

4

2

طول میلگرد طولی پایین طبقه خرپشته محور 1,2

Kg

2776.00

 جمع

 

محاسبه میلگرد برشی تیر (چگونه وزن خاموت تیر را محاسبه کنیم) :

 بعد از محاسبه میلگرد طولی تیر به سراغ محاسبه میلگرد برشی تیر (خاموت تیر) می رویم , برای محاسبه میلگرد برشی نیاز به برش عرضی تیر (مقطع تیر) داریم . در شکل زیر برش عرضی تیر را می بینیم :

 

خاموت تیر در مقطع تیر

برای محاسبه میلگرد برشی تیر (خاموت تیر) ابتدا باید طول یک میلگرد برشی تیر (خاموت) را محاسبه کنیم  , که طول آن از رابطه زیر به دست می آید :

 

طول خاموت تیر = (خم*2)+(2*((2*کاور)  -  ارتفاع تیر)+(2*((2*کاور)  -  عرض تیر)

 

که در پروژه خودمان برای محاسبه میلگرد برشی تیر (خاموت تیر) طبقه همکف داریم :

 

((35 – (2*4))*2) + ((40-(2*4)*2)+(2*6) = 1.3 m

 

همانطور که در بالا محاسبه شد طول یک خاموت تیر 1.3 متر است , حال ما به تعداد خاموت در هر دهانه از محور تیر نیازمندیم . برای محاسبه تعداد خاموت تیر به سراغ برش طولی تیر می رویم .  در زیر نمونه ای از برش طولی تیر  را می بینیم :

طول منطقه خاموت خور تیر

 

همانطور که در شکل بالا میبینیم  , فاصله خاموت ها در دو طرف گوشه تیر با فاصله خاموت ها در وسط تیر متفاوت است . پس تعداد خاموت در وسط تیر با تعداد خاموت در گوشه تیر متفاوت است . حال چگونه این تعداد را محاسبه کنیم ؟؟؟ در ادامه نحوه محاسبه میلگرد برشی تیر را یاد میگیریم :

 

دوباره به سراغ برش طولی تیر میرویم :

طول منطقه خاموت خور تیر برای محاسبه تعداد خاموت

 

با رابطه زیر میتوانیم تعداد خاموت ها را در گوشه و وسط تیر محاسبه کنیم و در انتها از جمع آن دو تعداد خاموت در هر دهانه از محور تیر بدست می آید :

 

تعداد خاموت گوشه دو طرف : ( 2 * ( 1 + ( فاصله میلگرد گوشه / طول میلگرد گوشه یک طرف )))

 

تعداد خاموت وسط  : ( 1 +  ( فاصله میلگرد وسط / ( ( 2 * طول میلگرد گوشه ) – طول دهانه )))

 

تعداد خاموت تیر در دهانه : تعداد خاموت گوشه دو طرف + تعداد خاموت وسط

 

برای محاسبه خاموت در پروژه خودمان به شیوه زیر عمل می کنیم :

ما خاموت محور A  بین محور 1,2  را ریز محاسبه می کنیم و از تکرار ریز محاسبات برای بقیه محور ها پرهیز می کنیم . در شکل زیر محور مورد نظر و برش طولی تیر  را می بینیم :

 

طول کلی قسمت خاموت خور تیر

 

طول هر قسمت خاموت خور تیر

 

همانطور که میبنیم طول دهانه 4.65 متر است .

برای محاسبه تعداد خاموت گوشه تیر داریم :

 

(( 70 / 10 ) + 1 ) * 2 = 16  تعداد خاموت گوشه در دو طرف 

 

برای محاسبه خاموت وسط داریم :

 

(( 465 – ( 2 * 70 )) / 25 ) + 1 = 14  تعداد خاموت وسط

 

تعداد خاموت تیر در دهانه محور A  بین محور 1,2  برابر است با :

 

16 + 14 = 30

 

و همینطور  برای بدست آوردن تعداد خاموت تیر محور A  را بین محور 2,3 و محور 3,4 داریم :

 

بین محور 2,3

(( 70 / 10 ) + 1 ) * 2 = 16  تعداد خاموت گوشه در دو طرف 

(( 480 – ( 2 * 70 )) / 25 ) + 1 = 15  تعداد خاموت وسط

16 + 15 = 31

 

بین محور 3,4

(( 70 / 10 ) + 1 ) * 2 = 16  تعداد خاموت گوشه در دو طرف  

(( 465 – ( 2 * 70 )) / 25 ) + 1 = 13  تعداد خاموت وسط

16 + 13 = 29

 

تعداد خاموت تیر در محور A :

30 + 31 + 29 = 90

 

محور B , D  نیز مشابه محور A  می باشد .

 

حال جدول خاموت تیر محور A,B,C را آماده می کنیم :

 

واحد

وزن

وزن میلگرد

تعداد خاموت

طول

تعداد محور مشابه

نام

Kg

138.65

0.395

90

1.3

3

خاموت تیر محور A,B,D طبقه همکف

Kg

138.65

 جمع

 

برای محور های 1,2 و 3,4 و B نیز یه همین شیوه محاسبه می کنیم .

ما برای این محور ها ریز محاسبات را تکرار نمی کنیم و فقط نتایج را در جدول ذکر میکنیم .

 

واحد

وزن

وزن میلگرد

تعداد خاموت

طول

تعداد محور مشابه

نام

Kg

138.65

0.395

90

1.3

3

خاموت تیر محور A,B,D طبقه همکف

Kg

64.70

0.395

63

1.3

2

خاموت تیر محور 1,2 طبقه همکف

Kg

77.03

0.395

75

1.3

2

خاموت تیر محور 3,4 طبقه همکف

Kg

15.41

0.395

30

1.3

1

خاموت تیر محور C طبقه همکف

Kg

117.32

0.395

90

1.1

3

خاموت تیر محور A,B,D طبقه اول

Kg

54.75

0.395

63

1.1

2

خاموت تیر محور 1,2 طبقه اول

Kg

65.18

0.395

75

1.1

2

خاموت تیر محور 3,4 طبقه اول

Kg

13.04

0.395

30

1.1

1

خاموت تیر محور C طبقه اول

Kg

19.12

0.395

22

1.1

2

خاموت تیر محور 1,2 طبقه خرپشته

Kg

26.07

0.395

30

1.1

2

خاموت تیر محور C,D طبقه خرپشته

Kg

591.24

جمع کل وزن خاموت تیرهای ساختمان

 

محاسبه میلگرد تقویتی تیر (چگونه وزن میلگرد تقویتی تیر را محاسبه کنیم) :

 بعد از محاسبه میلگرد طولی و میلگرد برشی تیر نوبت به محاسبه میلگرد تقویتی تیر میرسد , میلگرد تقویتی تیر به صورت های مختلف طراحی می شود .  ممکن است به صورت میلگرد با طول های مختلف ( بسته به طراحی در جاهایی که نیاز به تقویت است ) در کنار میلگرد طولی تیر به کار رود .  یا ممکن است مانند میلگرد های طولی به صورت سرتا سری به کار رود یا ... در هر صورت هدف ما بدست آوردن طول این میلگرد است که با این طول وزن میلگرد را محاسبه کنیم . در زیر دو حالت میلگرد ذکر شده بالا را می بینیم :

 

حالت اول میلگرد تقویتی

حالت اول میلگرد تقویتی


حالت دوم میلگرد تقویتی

حالت دوم میلگرد تقویتی

 

توضیح در مورد میلگرد تقویتی تیر نوع 1 (( حالت اول میلگرد تقویتی )) اینکه ما برای محاسبه این نوع میلگرد تقویتی بهتر است مجموع میلگرد های تقویتی را در محور مورد نظر بدست آوریم و طول کلی میلگرد تقویتی را در آن محور وارد جدول کنیم .

 

 

  • نکته : در جمع طول های متفاوت میلگرد تقویتی تیر دقت شود که میلگرد ها با نمره های متفاوت را در سطر جدا از جدول آورده و جدا جمع نکنیم .
  • نکته 2 : دقت شود در جمع کل وزن نیز میلگرد ها با نمره های متفاوت جدا از هم جمع شوند !!!

 

 

خب میلگرد های تقویتی تیر پروژه خودمان از نوع (حالت دوم میلگرد تقویتی) است . برای محاسبه ابتدا به سراغ برش عرضی میلگرد تقویتی تیر می رویم , در زیر داریم :

میلگرد تقویتی تیر

در این نوع میلگرد تقویتی , محاسبه میلگرد دقیقا مانند میلگرد طولی تیر است . تعداد میلگرد در تصویر بالا مشخص است . دو میلگرد نمره 18 در بالای تیر و دو میلگرد نمره 18 در پایین تیر طراحی شده است .

خب طول میلگرد ما که همان طول میلگرد طولی در هر محور است قبلا محاسبه شده بود . پس همه چیز برای وارد کردن در جدول محاسبات آماده است , داریم :

 

 

 

 

واحد

وزن

وزن میلگرد

طول

تعداد میلگرد

تعداد محور مشابه

نام

Kg

176.04

2

14.67

2

3

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه همکف محور A,B,D

Kg

176.04

2

14.67

2

3

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه همکف محور A,B,D

Kg

90.72

2

5.67

2

4

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه همکف محور C

Kg

90.72

2

5.67

2

4

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه همکف محور C

Kg

43.08

2

10.77

2

1

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

43.08

2

10.77

2

1

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه همکف محور 1,2,3,4

Kg

176.04

2

14.67

2

3

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه اول محور A,B,D

Kg

176.04

2

14.67

2

3

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه اول محور A,B,D

Kg

90.72

2

5.67

2

4

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه اول محور C

Kg

90.72

2

5.67

2

4

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه اول محور C

Kg

43.08

2

10.77

2

1

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه اول محور 1,2,3,4

Kg

43.08

2

10.77

2

1

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه اول محور 1,2,3,4

Kg

45.36

2

5.67

2

2

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه خرپشته محور C

Kg

45.36

2

5.67

2

2

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه خرپشته محور C

Kg

28.96

2

3.62

2

2

طول میلگرد تقویتی بالا تیر طبقه خرپشته محور C,D بین 1,2

Kg

28.96

2

3.62

2

2

طول میلگرد تقویتی پایین تیر طبقه خرپشته محور C,D بین 1,2

Kg

1388.00

جمع کل میلگرد تقویتی تیر

 

 

تا اینجا با نحوه محاسبه میلگرد طولی تیر، میلگرد خاموت تیر و همچنین میلگرد تقوتی تیر آشنا شدیم . در درس آینده به سراغ نحوه محاسبه میلگرد تیرچه و همچنین میلگرد تای بیم می رویم .

نظرات  (۳)

۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۸ نادر حاپری

سلام  آموزشها عالی  و کاربردی هستنند امیدوارم همواره سلامت و موفق باشین

خیلی از این آموزشها بصورت غیر رایگان و با بار علمی کم اراپه می شن 

من یه نرم افزار با اکسل نوشتم برای  تهیه صورت وضعیت کاملا دینامیک و کاربردی ا که در سایت آی سیویل به صورت رایگان و به نفع کودکان محک گذاشته شده با سرچ صورت وضعیت محک 97 میتونید به صورت رایگان دانلودش کنید کاملا عملی و حرفه ای هست و حتی اگر خواستین در وب سایتتون قرارش بدین 

با تشکر از شما مهندس جوان

بسیار آموزنده و روان ممنونم واقعا

سلام . واقعا دستمریزاد دارید . خیلی عالی مفید و مختصر 

فقط اگر برای سایر اموزشها هم ویدئو درست کنید ممنون میشیم 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی