وبسایت شخصی مهندس امین باقری

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

ghalebe

مکانی برای به اشتراک گذاری تجربیات روزانه یک مهندس عمران، شامل مسائل اجرایی، عکس های اجرایی، متره و برآورد، طراحی ، آموزش ها و فرم های مورد نیاز دفتر فنی

وبسایت شخصی مهندس امین باقری

امین باقری
کارشناس ارشد عمران سازه
مترور، طراح سازه ، برنامه نویس

https://t.me/Eng_AminBagheri
EMail : Eng.AminBagheri@gmail.com
Tel : 0935-563-4675
Telegram : @aminbagheri67

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

در ادامه گام قبل توانستیم یاد بگیریم چگونه فونداسیون سازه بتنی را متره کنیم و مقدار خاکبردای، قالب بندی، بتن ریزی و آرماتور بندی فونداسیون را محاسبه کنیم. 

حال در ادامه به سراغ محاسبات ستون می رویم .

 

متره ستون ساختمان بتنی

 

در این بخش هدف های ما :

  • محاسبه مقدار قالب بندی ستون بتنی ( چگونه قالب بندی ستون را محاسبه کنیم )

  • محاسبه حجم بتن ریزی ستون بتنی ( چگونه حجم بتن ریزی ستون را محاسبه کنیم )

را محاسبه کنیم.

 

قالب بندی ستون (چگونه قالب بندی ستون را محاسبه کنیم) 

در این مرحله  ما باید مقدار قالب استفاده شده برای قالب بندی ستون را محاسبه کنیم . قالب ستون به دو صورت فلزی و چوبی می باشد که عموما" برای ستون از قالب فلزی استفاده می شود. واحد محاسبه قالب بندی ستون متر مربع می باشد. برای محاسبه قالب بندی ستون ما به ارتفاع قالب و عرض قالب نیازمندیم. برای برداشت این دو مقدار پلان ستون را در نظر می گیریم.

 

پلان ستون ها - 1

پلان ستون ها - 2

ارتفاع ستون طبقه اول = ارتفاع قالب = 2.65 m

عرض ستون طبقه اول = عرض قالب = 0.35 m

 

همانطور که مشخص است ستون 4 طرف دارد. ما باید عرض هر کدام از ضلع اطراف ستون را در ارتفاع ستون ضرب کنیم. برای محاسبه ما عرض یک طرف از ستون را در ارتفاع ضرب نموده و با ضرب نمودن در عدد چهار ( 4 طرف ستون )  مقدار قالب چهار طرف ستون مورد نظر به دست می آید.

با انجام محاسبات بالا ما قالب یک ستون را محاسبه نموده ایم . برای ستون هایی با مقطع متفاوت باید محاسبات بالا را تکرار کنیم . برای ستون هایی با مقطع مشابه (عرض و ارتفاع مشابه ) دیگر نیاز به تکرار محاسبات نمی باشد کافیست قالب یک ستون را محاسبه نموده و در تعداد  ستون مشابه ضرب کنیم . در انتها وقتی قالب کل ستون های ساختمان محاسبه شد مقدار آنها را با هم جمع می کنیم تا مقدار قالب بندی ستون کل ساختمان به دست آید .

 

برای درک بهتر و مختصر نمودن محاسبات کلیه محاسبات را به جدول مشابه جدول زیر منتقل می کنیم .

شرح

واحد

مقدار

ارتفاع

طول

تعداد تکرار

تعداد مشابه

نام

               

 

تذکر 1 : توجه شود که ما باید محاسبات را در هر طبقه تکرار کنیم و محاسبات هر طبقه را سطری جدا از جدول وارد می کنیم و همانطور که گفته شد  در انتها با جمع آنها مقدار کل قالب بندی ستون های ساختمان را بدست می آوریم .

تذکر 2 : در هنگام محاسبه برای هر طبقه و استخراج ارتفاع ستون از پلان باید به ارتفاع طبقه توجه نمود , چون ممکن است در طبقات اختلاف ارتفاع وجود داشته باشد .

 

ریز محاسبات :

مقدار قالب یک طرف یک ستون طبقه اول

0.35 * 2.65 = 0.9275 m^2

چون ستون مربعی است اندازه قالب یک طرف را در عدد 4 ضرب می کنیم تا مقدار قالب 4 طرف ستون که همان قالب کلی ستون است محاسبه شود .

0.9275 * 4 = 3.71

مقدار فالب بندی همه ستون های طبقه اول

همانطور که از پلان مشخص است ما در طبقه اول 13 ستون مشابه داریم ، پس برای پرهیز از تکرار مقدار قالب یک ستون را در 13 ضرب می کنیم تا مقدار قالب مورد نیاز برای همه ستون ها محاسبه شود .

تعداد ستون های مشابه = 13 ستون

3.71 * 13 = 48.23

برای خلاصه کردن و درک بهتر و سریعتر ، محاسبات را وارد جدول می کنیم .

شرح

واحد

مقدار

طول

ارتفاع

تعداد تکرار

تعداد مشابه

نام

13*4*2.65*0.35 = 48.23

M^2 

48.2

0.35

2.65

4

13

قالب بندی ستون طبقه اول

 

ستون تعداد تکرار فقط برای رساندن مفهوم در جدول آورده شده است و میتوان آن را در جدول قرار نداد ولی در هر صورت عدد 4 که نشان دهنده 4 طرف ستون (مربعی) است باید در محاسبات لحاظ شود .

برای طبقات دیگر از نوشتن ریز محاسبات خودداری کرده و فقط جدول را ذکر می کنیم .

شرح

واحد

مقدار

طول

ارتفاع

تعداد تکرار

تعداد مشابه

نام

13*4*3.2*0.3 = 49.9

M^2 

49.9

0.3

3.2

4

13

قالب بندی ستون طبقه دوم

4*4*3.2*0.3 = 15.4

M^2 

15.4

0.3

3.2

4

4

قالب بندی ستون خرپشته

 

حال همه محاسبات را در جدول کلی وارد می کنیم :

شرح

واحد

مقدار

طول

ارتفاع

تعداد تکرار

تعداد مشابه

نام

13*4*2.65*0.35 = 48.2

m^2

48.2

0.35

2.65

4

13

قالب بندی ستون طبقه اول

13*4*3.2*0.3 = 49.9

m^2

49.9

0.3

3.2

4

13

قالب بندی ستون طبقه دوم

4*4*3.2*0.3 = 15.4

m^2

15.4

0.3

3.2

4

4

قالب بندی ستون خرپشته

113.51

جمع کل

 

 

چگونه حجم بتن ریزی ستون را محاسبه کنیم ؟

به مرحله محاسبات بتن ریزی ستون رسیدیم در این مرحله باید حجم بتن ستون را محاسبه کنیم . واحد بتن ریزی متر مکعب می باشد . برای محاسبه بتن ریزی نیاز به طول , عرض و ارتفاع ستون داریم که از پلان ستون برداشت می شود . برای ادامه توضیحات به سراغ پلان ستون می رویم .

پلان ستون ها - 1

پلان ستون ها - 2

 

ارتفاع ستون طبقه اول = 2.65 m

عرض ستون طبقه اول = 0.35 m

طول ستون طبقه اول = 0.35 m

همانطور که در پلان می بینیم , ما طول و عرض و ارتفاع را از پلان برداشت کردیم .  از ضرب طول و عرض و ارتفاع حجم بتن ستون مورد نظر به دست می آید . برای ستون هایی با مقطع و  ارتفاع مشابه و پرهیز از تکرار محاسبات ما حجم بتن ریزی را برای یکی از ستون ها محاسبه نموده و با ضرب در تعداد تکرار حجم بتن ریزی ستون های مشابه بدست می آید .

نکته : برای ستون ها با طول , عرض و ارتفاع متفاوت باید مرحله محاسبات تکرار شود .

برای مختصر و قابل درک شدن محاسبات , داده ها را به جدول منتقل می کنیم . جدول محاسبه حجم بتن ریزی مشابه جدول زیر می باشد .

 

شرح

واحد

مقدار

ارتفاع

عرض

طول

تعداد مشابه

نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر 1 : توجه شود که ما باید محاسبات را در هر طبقه تکرار کنیم و محاسبات هر طبقه را سطری جدا از جدول وارد می کنیم و همانطور که گفته شد  در انتها با جمع آنها حجم کل بتن ریزیستون های  ساختمان را بدست می آوریم .

تذکر 2 : در هنگام محاسبه برای هر طبقه و استخراج ارتفاع ستون از پلان باید به ارتفاع طبقه توجه نمود , چون ممکن است در طبقات اختلاف ارتفاع وجود داشته باشد .

ریز محاسبات :

حجم بتن ریزی یک ستون

0.35 * 0.35 * 2.65  = 0.324

 

همانطور که از پلان ستون گزاری مشخص است تعداد ستون های مشابه در طبقه اول 13 ستون است ، پس با ضرب حجم بتن یک ستون در 13 که همان تعداد تکرار است حجم کل بتن ریزی ستون های طبقه اول بدست می آید .

0.324 * 13 =  4.22

 

برای خلاصه کردن و درک بهتر و سریعتر ، محاسبات را وارد جدول می کنیم .

شرح

واحد

مقدار

ارتفاع

عرض

طول

تعداد مشابه

نام

13*2.65*0.35*0.35 = 4.22

m^3

4.22

2.65

0.35

0.35

13

بتن ریزی ستون طبقه اول

 

برای طبقات دیگر از نوشتن ریز محاسبات خودداری کرده و فقط جدول را ذکر می کنیم .

شرح

واحد

مقدار

ارتفاع

عرض

طول

تعداد مشابه

نام

13*3.2*0.3*0.3 = 3.47

m^3

3.74

3.2

0.3

0.3

13

بتن ریزی ستون طبقه دوم

4*3.2*0.3*0.3 = 1.15

m^3

1.15

3.2

0.3

0.3

4

بتن ریزی ستون خرپشته

4.896

جمع کل

 

حال همه محاسبات را در جدول کلی وارد می کنیم :

شرح

واحد

مقدار

ارتفاع

عرض

طول

تعداد مشابه

نام

13*2.65*0.35*0.35 = 4.22

m^3

4.22

2.65

0.35

0.35

13

بتن ریزی ستون طبقه اول

13*3.2*0.3*0.3 = 3.47

m^3

3.74

3.2

0.3

0.3

13

بتن ریزی ستون طبقه دوم

4*3.2*0.3*0.3 = 1.15

m^3

1.15

3.2

0.3

0.3

4

بتن ریزی ستون خرپشته

9.116

جمع کل

 

 

 

 

 

نظرات  (۵)

عالی بود ممنون از زحماتتون

با سپاس فراوان از زحمات جنابعالی در جهت تهیه این آموزش... آیا این آموزش برای ساختمان با اسکلت فلزی هم  وجود داره؟ اگر بله لطفا لینکش رو قرار بدید، ممنون

۰۴ اسفند ۰۰ ، ۰۳:۵۷ مالک اکاتی

خیلی عالیه ممنون

سلام خیلی عالی ولی یک چیزی ذهنم رو درگیر کرده که ارتفاع طبقه اول چطوری شد 2.65 ممنون میشم 

ممنون میشم جواب دهید 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی